FANDOM


Droga-mleczna

Wprowadzenie patentów kolonizacyjnych umożliwiło uporządkowanie zasad kolonizacji naszej galaktyki

Dokument potwierdzający prawa podmiotu do określonego w patencie fragmentu przestrzeni w zakresie określonym przez patent.

Patenty są wydawane w oparciu o postanowienia Konwencji z Tycho - regulującej zasady kolonizacji, dopuszczalne środki prowadzenia walki w przestrzeni, a także ogólne zasady komunikacji międzygwiezdnej i standaryzacji oznaczeń nawigacyjnych.

Dokumenty kolonizacyjne są wykupywane od Navi Corp - firmy powołanej przez sygnatariuszy Konwencji z Tycho, do prowadzenia i zarządzania rejestrami gwiezdnymi, niezbędnymi dla nawigacji statków. Część pieniędzy uzyskanych za wykup patentu jest przekazywana odkrywcy systemu, większość przeznacza się na bieżącą działalności Navi Corp, oraz badania prowadzone przez korporację - głównie dotyczące astronawigacji i wyznaczania nowych szlaków i tworzenia i aktualizowania istniejących map gwiezdnych.

Gwarantem przestrzegania patentów kolonizacyjnych są wszyscy sygnatariusze Konwencji z Tycho i ich następcy prawni, co w praktyce oznacza przytłaczającą większość współcześnie istniejących korporacji i rządów.

Naruszenia i złamanie patentów kolonizacyjnych są badane przez sąd arbitrażowy Navi Corp. Sankcje mogą obejmować od nakazania zapłaty odszkodowania, przez nałożenie sankcji gospodarczych po, w przypadku istotnego pogwałcenia postanowień Konwencji z Tycho, użycie Protokołów Omega - stanowiących o całkowitej konfiskacie aktywów obwinionego i eksterminacji jego przedstawicielstw. Z majątku obwinionego wypłaca się wynagrodzenie na rzecz podmiotów biorących udział we wprowadzeniu Protokołów. Pozostałą część zabezpiecza się na pokrycie ewentualnych odszkodowań, to co zostanie jest przekazywane na działalność statutową Navi Corp.